15. juni 2024

Brændeovne, pillebrændeovne og pejse kan være på vej til at blive forbudt i Danmark

TOTALFORBUD MOD BRÆNDEOVNE , PEJSE OG PILLEFYR KAN VÆRE PÅ VEJ

Du skal ikke eje noget, men du skal være glad. (citat World Economic Forum) – Også selvom du fryser, fordi du ikke har råd til at betale for varme og el – og ikke må eje en brændeovn eller et pillefyr.

Nyt lovforslag på vej om totalforbud mod brændeovne, pejse og pillefyr, fremsat den 21. januar 2021 af Susanne Zimmer (UFG), Uffe Elbæk (UFG) og Sikandar Siddique (UFG).

Forslaget er 1. behandlet og sendt i udvalg jan 2021 – så Folketinget har ikke besluttet noget endnu.

https://www.ft.dk/samling/20201/beslutningsforslag/b122/tidsplan.htm

Gældende lov er – som man kan se det – dette:

https://via.ritzau.dk/pressemeddelelse/nu-kan-alle-landets-kommuner-sikre-renere-luft-med-forbud-mod-aeldre-braendeovne?publisherId=13560422&releaseId=13650624

Se her :

https://www.folketingstidende.dk/samling/20201/beslutningsforslag/B122/20201_B122_som_fremsat.pdf

Og her :

Selvom datoen er fra sidste år, så ligger sagen skam ikke stille :

https://hoeringsportalen.dk/Hearing/Details/66719

Vi skal jo helst ikke være selvforsynende med energikilder, for ellers går World Economic Forums hede fantasi ikke i opfyldelse!

Fra dapo.dk :

”Ejerskifte-loven”:

Fra den 1. august 2021 gælder det, at du skal udskifte eller skrotte brændeovnen, hvis du køber en helårsbolig eller et sommerhus med en brændeovn fra før 2003.

Du har et år fra overtagelsen til du enten skal sløjfe brændeovnen helt eller udskifte den til en ny og mere rent brændende model. Læs mere om ordningen her.

Aftalen om ”Grønne Byer”:

Regeringen og støttepartierne Radikale, SF og Enhedslisten har aftalt, at kommunerne med virkning fra 2024 skal have mulighed for at forbyde brændeovne (altså helt!) fra før 2008 i områder, der er forsynet med fjernvarme eller anden kollektiv varmeforsyning.

Det er altså op til kommunerne, om de vil benytte sig af muligheden for at få brændeovne fra før 2008 væk, men kommunerne kan ikke indføre et totalforbud mod brændeovne, der er nyere end 2008.

Det er altså stadig fuldt lovligt at skifte brændeovnen fra før 2008 ud med en ny, lige som alle andre fortsat kan opstille en ny brændeovn i deres bolig.

Loven om de udvidede muligheder for kommunerne ventes vedtaget af Folketinget i foråret 2022, og loven ventes som nævnt at træde i kraft fra 2024.

Med andre de starter blidt ud. Det kaldes salamimetoden. Et skridt af gangen. Som med vaccinerne, hvor aldersgruppen stille og roligt blev sat ned og ned, til det tilsidst var børn ned til 5 år, der skulle prikkes i.

“You will own nothing, and you will be happy.”


P.S. Det er i områder hvor der tilbydes fjernvarme eller naturgas, at de kan forbyde brændeovne og vist kun dem fra fra før 2008. Ikke ude på landet f.eks. Så ikke alle brændeovne forbydes.

Denne tekst er fra en ekstern skribent :

Politisk aftale og arbejde med udfasning af Brændeovne og andre fastbrændseskilder. Samt overgang til fjernvarmeløsninger iht. til Regeringens klimamål for 2030 og Eu-lovgivning!

Regeringen indgik den 14. september 2021 en aftale med Socialistisk Folkeparti, Radikale Venstre og Enhedslisten om “Miljøinitiativer i grønne byer og en hovedstad i udvikling”, om at give kommunerne mulighed for at forbyde ældre brændeovne og pejseindsatse, som er installeret før den 1. juni 2008 i områder med kollektiv varmeforsyning.

Et lovforslag for ordningen blev fremsat i vinteren 2021 og vedtaget i maj 2022: lov nr. 575 af 10. maj 2022 om ændring af lov om miljøbeskyttelse. Bekendtgørelsen som nu sendes i høring udmønter denne lov.

https://prodstoragehoeringspo.blob.core.windows.net/

Lov om ændring af lov om miljøbeskyttelse – LOV nr 575 af 10/05/2022:

https://www.retsinformation.dk/eli/lta/2022/575

Myndighedsbehandling!

L 141 Forslag til lov om ændring af lov om miljøbeskyttelse.

3. behandlet, vedtaget 05-05-2022.

— Forslaget blev vedtaget. For stemte 58 (S, SF, RV, EL, FG og ALT), imod stemte 45 (V, KF, DF, NB, LA og UFG), hverken for eller imod stemte 0.

https://www.ft.dk/samling/20211/lovforslag/L141/tidsplan.htm

Uddrag af selve lovforslaget!

Fremsat den 24. februar 2022 af Miljøministeren (Lea Wermelin)

Ifølge den politiske aftale skal der bl.a. gives mulighed for, at kommunerne kan vælge at forbyde ældre brændeovne i områder med fjernvarme eller naturgas til individuel opvarmning.

Bemyndige til at fastsætte regler om, at kommunalbestyrelsen i et møde kan vedtage forskrifter om udskiftning eller nedlæggelse af visse fyringsanlæg i visse geografiske områder, herunder forskrifter om bødestraf.

Det er hensigten, at den foreslåede bemyndigelse i første omgang alene vil blive udnyttet til at fastsætte regler om, at kommunerne for områder med fjernvarme eller naturgas til individuel opvarmning kan fastsætte forskrifter om udskiftning eller nedlæggelse af brændeovne og pejseindsatse installeret senest den 1. juni 2008.

Lovforslaget supplerer lov nr. 1905 af 11. december 2020 om ændring af miljøbeskyttelsesloven (Pligt til udskiftning eller nedlæggelse af visse fyringsanlæg til fast brændsel ved ejerskifte af fast ejendom), som indebærer en pligt til at udskifte eller nedlægge brændeovne og pejseindsatse produceret før 2003 ved ejerskifte af fast ejendom.

NB: Det er Miljøministeriets vurdering, at det vil være hensigtsmæssigt, at miljøministeren endvidere bemyndiges til på et senere tidspunkt at ændre ordningen, f.eks. ved at skærpe ordningens alderskrav (installationstidspunkt) udskiftning eller nedlæggelse af mindre fyringsanlæg.

Fristen vil skulle give ejeren af fyringsanlægget rimelig tid til at indrette sig på kravene om udskiftning eller nedlæggelse og bør derfor ikke fastsættes til mindre end 12 måneder efter, at kommunalbestyrelsen har vedtaget de endelige forskrifter for de pågældende områder.

Udmøntningen af den foreslåede bemyndigelse forventes fastsat ved bekendtgørelse med ikrafttræden den 1. januar 2023.

Det er hensigten, at brændeovne og pejseindsatse i overensstemmelse med den politiske aftale vil blive omfattet af den første udmøntning af bemyndigelsen.

Visse andre typer af fyringsanlæg til fast brændsel under 1 MW, såsom brændekedler, pillefyr, halmfyr m.v., påtænkes derimod IKKE omfattet af udskiftnings- og nedlæggelseskravet i den første udmøntning af bemyndigelsen.

https://www.folketingstidende.dk/…/20211_L141_som

Der pågår nu arbejde med at udfærdige den endelige LBK eller BK Bekendtgørelse om kommunale forskrifter om udskiftning eller nedlæggelse af ældre brændeovne og pejseindsatse i områder med kollektiv varmeforsyning

https://hoeringsportalen.dk/Hearing/Details/66719

Udkast til: Bekendtgørelse om kommunale forskrifter om udskiftning eller nedlæggelse af ældre brændeovne og pejseindsatse i områder med kollektiv varmeforsyning.

https://prodstoragehoeringspo.blob.core.windows.net/


Undtagelser fra reglen

Disse brændeovne er ikke omfattet af ordningen

Ejerskifteordningen gælder for ”visse fyringsanlæg til fast brændsel under 1 MW i form af brændeovne og pejseindsatse”.

En række såkaldte fyringsanlæg er undtaget ejerskifteordningen. Dette gør sig gældende for:

Antikke brændeovne produceret før 1920Brændekedler

Brændeovne og pejseindsatse i fredede bygninger

Brændekomfurer opbygget på stedet

Indmurede pejseindsatse, hvor udskiftning eller nedlæggelse kræver væsentlige konstruktionsmæssige ændringer omkring fyringsanlægget

Halmfyr

Kakkelovne

Masseovne

Pillefyr

Åbne ildsteder/pejse

Disse ejerskifter er ikke omfattet af ordningen

En række ejerskifter er undtaget ordningen. Du skal derfor ikke skifte din brændeovn eller pejseindsats ud, hvis:

Ejerskiftet sker fordi din ægtefælle er død, og at du derefter vil sidde i et uskiftet bo

Ejerskiftet sker ved, at din ægtefælle køber boligen ved skilsmisse

Ejerskiftet sker ved, at du sælger din del af boligen til en anden tinglyst medejer

Ejerskifte, hvor du sælger din kolonihave eller din andelsbolig

Ejerskifte, hvor boligkøber er en juridisk person (f.eks. et aktieselskab (A/S), et anpartsselskab (ApS), et interessentskab (I/S) eller en forening, en fond eller en stiftelse).Vi kan mærke disse forbud puste os ned i nakken allerede nu, hvor sablerne rasler vedr. bl.a brændeovne – se med her :

Fra Ekstra Bladet :

Loading